Tạo tài khoản của bạn, miễn phí 100%

 
 
 
 
   

Ít nhất 5 ký tự

WESTORE THUÊ LÀ CÓ

WeStore là nền tảng cung cấp cho thuê kho hàng, công cụ, và trang thiết bị phục vụ kho vận hậu cần, phương tiện vận tải tiên phong tại Việt Nam.

Tạo và quản lý kho theo nhu cầu

Tạo và quản lý các kho theo nhu cầu, linh động cho thuê theo thời gian thực v.v..

Tạo danh sách kho yêu thích của bạn.

Quản lý danh sách các kho yêu thích